Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

Освобождаване от данъчни задължения и данъчни облекчения при местните данъци и такси

При всеки един от съществуващите данъци е прието, като израз на добра управленска практика, ако щете и като демократичност да бъдат уредени и данъчни облекчения в зависимост от естеството на съответния данък. С оглед характера на данъчното задължение и по – конкретно каква цел се преследва с въвеждането му са определени и различни по вид данъчни облекчения, едни имащи за цел стимулиране на плащането на данъците в началото на данъчния период, други стимулиране на инвестиране в определена сфера на икономиката, трети споделяне или равномерно разпределяне на данъчната тежест между бедни и богати и т.н. Понякога с въвеждането на данъчни облекчения се цели и индиректното влияние върху определен вид дейност, която се счита за неприоритетна, като по този начин се намалява ефекта й върху икономиката.

В настоящата статия ще представим данъчните облекчения и случаите на освобождаване от данък предвидени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ


При този вид местен данък са предвидени както облекчения, така и пълно освобождаване от задължението за плащане на данъка, какъвто ред е определен в чл. 24 ЗМДТ. Считам за необходимо в настоящата статия да бъдат поместени и случаите предвидени в закона, при които е налице пълно освобождаване от данъчното задължение.

Пълно освобождаване от местния данък върху недвижимите имоти имаме за общините относно имотите публична общинска собственост. Освобождаването е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

Държавата се ползва от подобно облекчение по отношение на имотите публична държавна собственост, но при нея облекчението е условно. Държавата заплаща данъка ако имота публична държавна собственост е предоставен за ползване от трето лице и то не е освободено от заплащането на данък. На следващо място освобождаването ще важи и при изпълнението на второ условие, че посочените имоти не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

Читалищата се освобождават от заплащане на мествен данък върху недвижимите имоти по отношение на сградите, които се ползват във връзка с читалищната им дейност.

Сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност.

Сградите на Българския червен кръст и на организациите на Червения кръст, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, при условие, че посочените имоти не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката дейност на посочените организации.

Сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност, при условие, че посочените имоти не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката дейност на висшите училища и академии.

Молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната, при условие, че посочените имоти не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката дейност на регистрираните вероизповедания.

Парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди.

Сградите - културни ценности, когато не се използват със стопанска цел.

Музеите, галериите, библиотеките.

Имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт.

Временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация.

Недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите. За тези имоти правото на собственост, върху които е възстановено преди 1 януари 1999 г., петгодишният срок започва да тече от тази дата, а за имотите, собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок започва да тече от месеца, следващ месеца на възстановяването.

Сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

- за срок 7 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

- за срок 10 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

Сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория Б, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

- за срок 3 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

- за срок 5 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

(Категориите сертификати за енергийна ефективност са определени в Наредба № РД-16-1057 от 10 Декември 2009 г. За условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати.

Сертификат категория А се издава за сгради, въведени в експлоатация до 1 януари 2005 г:

1. със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление "В", със срок на валидност - седем години, съответно със срок на валидност - десет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата, или

2. въведени в експлоатация до 1990 г., със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление "С", със срок на валидност - седем години, съответно със срок на валидност - десет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

Сертификат категория Б се издава за сгради, въведени в експлоатация до 1 януари 2005 г.:

1. въведени в експлоатация след 1990 г., със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление "С" , със срок на валидност - три години, съответно със срок на валидност - пет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата, или

2. въведени в експлоатация до 1990 г., със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление "D", със срок на валидност - три години, съответно със срок на валидност - пет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

Установяването на клас енергопотребление се извършва по методика въведена с Наредба  № РД-16-1058 от 10 Декември 2009 г. За показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.)

Най – широко приложение за този вид данък намира предвиденото данъчно облекчение за ранно плащане на данъка. На платилите целият размер на данъка в периода от 01.03 до 30.04. се прави 5 % отстъпка от цялото данъчно задължение.

Данъчно задължено лице плаща данъка върху имот, който е основно жилище с 50 % отстъпка.

За данъчно задължено лице с намалена работоспособност от 50 % до 100 % данъка за имот, който е осноовно жилище се дължи данък с 75 % намаление.

ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА


С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани.

Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.

От актива на облагаемата наследствена маса се изключват:

1. установените по основание и размер задължения на наследодателя към момента на откриване на наследството, ако срещу тези задължения не се придобива имущество, което е освободено от данък върху наследствата; не се приспадат задълженията към кредитори, вземанията на които към наследодателя са погасени по давност и не са изпълнени в 6-месечния срок за подаване на данъчна декларация;

2. правата и вземанията, които наследниците са прехвърлили в полза на държавата или общините по установения от закона ред в 6-месечния срок за подаване на данъчна декларация;

3. разноските за погребение в размер 1000 лв.;

4. предвидените в закона облекчения.

Важно е да се знае, че данъкът се дължи върху формиран наследствен дял на стойност над 250 000 лв.

От задължението за заплащане на данъка се освобождават данъчно задължените лица, които наследяват:

1. имуществото на загиналите за Република България или при изпълнение на служебния си дълг, или при производствени аварии и природни бедствия;

2. имуществото, завещано на държавата и общините;

3. имуществото, завещано на Българския червен кръст, законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата и другите юридически лица, които не са търговци, с изключение на организациите с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза. Освобождаването се прилага и когато имуществото се наследява от идентични или сходни лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освобождаването в този случай е при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на български език;

4. обикновената покъщнина. Освобождаването е при условие, че имуществото се наследява от роднини по права линия, съпруг, братя и сестри;

5. дребният земеделски инвентар. Освобождаването е при условие, че имуществото се наследява от роднини по права линия, съпруг, братя и сестри;

6. библиотеките и музикалните инструменти. Освобождаването е при условие, че имуществото се наследява от роднини по права линия, съпруг, братя и сестри;

7. предметите на изкуството, автор на които е наследодателят, някой от наследниците или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена - до четвърта степен;

8. неполучените пенсии на наследодателя;

9. имуществата в чужбина на български граждани, за които е платен данък върху наследството в съответната държава.

ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПРИ ДАРЕНИЕ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН

Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин. Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения. Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.

Режима на облагане определен в ЗМДТ не се прилага при придобиването по възмезден начин или по дарение на моторно превозно средство, което не е регистрирано за движение в страната.

Не се облагат с данък имуществата придобито по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

Не се облагат с данък дарение имуществата безвъзмездно предоставени на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет.

Освобождават се от данък:

1. придобитите имущества от:

-  държавата и общините;

-  образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете за медико-социални грижи за деца. Прилага се и когато имуществото се придобива от идентични или сходни лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освобождаването в тези случаи е при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, в което придобива имуществото, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на български език;

-  Българският Червен кръст. Прилага се  и когато имуществото се придобива от идентични или сходни лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освобождаването в тези случаи е при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, в което придобива имуществото, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на български език;

-  национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания. Прилага се и когато имуществото се придобива от идентични или сходни лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освобождаването в тези случаи е при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, в което придобива имуществото, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на български език;

-  фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;

-  лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. Прилага се и когато имуществото се придобива от идентични или сходни лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освобождаването в тези случаи е при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, в което придобива имуществото, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на български език / чл.5, ал. 1 ЗЛЗ Центровете за спешна медицинска помощ, центровете за трансфузионна хематология, лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ, домовете за медико-социални грижи, в които се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца, както и лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията/;

2. даренията за лечение на граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания. Освобождаването е при условие, че лицето представи договор за дарение, от който е видно, че дарението е направено за лечение или за технически помощни средства за хора с увреждания, както и медицински документи, удостоверяващи съответното заболяване;

3. даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;

4. даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения. Прилага се и когато имуществото се придобива от идентични или сходни лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освобождаването в тези случаи е при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, в което придобива имуществото, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на български език;

5. обичайните подаръци;

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

7. даренията в полза на народните читалища. Прилага се и когато имуществото се придобива от идентични или сходни лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освобождаването в тези случаи е при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, в което придобива имуществото, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на български език;

8. придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;

10. чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност;

11. безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Освобождават се от данък превозните средства на:

1. държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;

2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;

3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;

4. лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW.

Предвидените данъчни облекчения са за:

превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление;
автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с "екодвигатели", съответстващи на стандартите "Евро 2", "Евро 3", "Евро 4" и "Евро 5", данъкът се заплаща с 50 на сто намаление;
автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, при условие че не се използват за други цели;
на предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

ПАТЕНТЕН ДАНЪК


Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:

1.  физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;

2.  физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага.

/ предоставяне на средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи; заведения за хранене и развлечения; търговия на дребно до 100 кв.м нетна търговска площ на обекта; платени паркинги; дърводелски услуги; шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги; търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали; обущарски и шапкарски услуги; металообработващи услуги; бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги; машинописни и/или копирни услуги; козметични услуги, поставяне на татуировки; маникюр, педикюр; часовникарски услуги; тапицерски услуги; автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми; авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства; ремонт на електро- и водопроводни инсталации; стъкларски услуги; поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти; отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем; компаньонки и компаньони; масажистки и масажисти; гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти; фотографски услуги; посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти; санитарни възли, наети под аренда; ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини; ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги; заложни къщи; продажба на вестници, списания, българска и преводна литература; ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други); игри с развлекателен или спортен характер; фитнес центрове и спортни зали; химическо чистене, пране и гладене; мелничарски услуги /;

3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година

/дърводелски услуги; шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги; обущарски и шапкарски услуги;  металообработващи услуги; бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги; машинописни и/или копирни услуги; козметични услуги, поставяне на татуировки; маникюр, педикюр; часовникарски услуги; тапицерски услуги;

ремонт на електро- и водопроводни инсталации; стъкларски услуги; поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти; фотографски услуги; санитарни възли, наети под аренда; ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини;  ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги; ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) /;

4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията за данъка е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара. /бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги/;

5. лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

2012 Created by Advertising agency "S 360".